top of page

กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม


การออกแบบสถาปัตยกรรม แบ่งขั้นตอนในการออกแบบได้ 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดโครงการ ( Architectural Programming )
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเบื้องต้น ( Schematic Design )
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาการออกแบบ ( Design development )
ขั้นตอนที่ 4 การเขียนแบบก่อสร้าง ( Construction Drawing )ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดโครงการ (Architectural Programming)

เป็นการให้คำปรึกษาและขอข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นการวางแผนกำหนดแนวทางการออกแบบ ได้แก่

- ความต้องการใช้สอย ( Function )

- ที่ตั้งอาคาร หรือ บริบท ( Context)

- งบประมาณเบื้องต้น ( Budgets)

- ความต้องการขั้นต้นของลูกค้า
 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเบื้องต้น (Schematic Design)

เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มออกแบบ ซึ่งสถาปนิกจะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบ และผังพื้นที่ในการใช้สอย ให้กับลูกค้าทำการ พิจารณา รูปแบบการออกแบบและพื้นที่การใช้งานต่างๆ หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ ผนวกแนวความคิด ที่สะท้อน ความเป็นเอกลักษณ์ ของโครงการ
     

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาการออกแบบ (Design development)

ในขั้นตอนนี้ สถาปนิกจะทำการพัฒนาแบบต่อจากแบบร่างขั้นต้น เป็นการพัฒนารูปทรงและตำแหน่งให้มีความละเอียด กำหนด ขนาดพื้นที่การใช้งาน รายละเอียด ช่องเปิด ประตู สุขภัณท์ เฟอร์นิเจอร์ ระบุวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงวัสดุตกแต่ง กำหนดระดับความสูง ตำแหน่งระยะ โดยนำเสนอเป็นภาพ Perspective ที่เสมือนจริง หรือ Model ที่ ใกล้เคียงกับงานออกแบบ


ขั้นตอนที่ 4 การเขียนแบบก่อสร้าง (Construction Drawing)

เป็นการเขียนแบบก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นแบบอ้างอิงที่มีการกำหนดระยะขนาด และ ระบุวัสดุที่ใช้ นำเสนอในรูปแบบ ผังบริเวณ แปลน รูปด้าน และ รูปตัด ในกรณีที่แบบมีความซับซ้อน จำเป็นต้องเพิ่มแบบขยายรายละเอียด โครงสร้างหลังคา บันได ราวจับ รวมถึง ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ เป็นต้น

RENOVATE BUILDING - รีโนเวทอาคาร

bottom of page